Privacy policy

[one_sixth]

Over Yuri
Faciliteiten
Referenties
Privacy Policy
Disclaimer

[/one_sixth][two_third]

POLICY

Om u als cliënt optimaal van dienst te zijn werk ik volgens de WBGO1) , Wkkgz2), Wabvpz3) en AVG4) reglementen. Hierin zijn rechten en plichten vastgelegd waar zowel u als cliënt en ik als behandelaar aan gehouden zijn.
 
In het algemeen ben ik als behandelaar gesteld gediplomeerd te zijn in de hulpvormen die ik verleen. Ik verklaar – met in acht houding van de grootste zorgvuldigheid – vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die u als cliënt actief aan mij verstrekt, zoals het beroepsgeheim mij ook gebiedt.

Van u als cliënt wordt verwacht dat u mij als behandelaar alle u bekende juiste informatie verschaft zodat ik u optimaal van dienst kan zijn.

Uiteraard wordt uw informatie met de hoogst mogelijke beveiliging verwerkt en opgeslagen, allemaal volgens de bovengenoemde wettelijke richtlijnen.
Een samenvatting van deze richtlijnen – zoals deze door het RBCZ5) beschreven zijn – kunt u hieronder vinden bij ‘Uw Privacy‘ vinden.

1) WBGO – Wet geneeskundige behandelovereenkomst
2) Wkkgz – Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg *
3) Wabvpz – Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg
4) AVG – Algemene verordening gegevensbescherming
5) RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

* Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie GAT.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WBGO1). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

1) WBGO – Wet geneeskundige behandelovereenkomst

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 
Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
De kosten van het consult

PRIVACY OP DE WEBSITE

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

[/two_third]